cossus

20 tekstów – auto­rem jest cos­sus.

To no­wa era

Czas ludzi cienia

Miłość odchodzi

Chaos się rodzi 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 sierpnia 2011, 20:31

Pytanie

Co ro­bisz gdy za ok­nem deszcz pada?

Ja­ka jest Two­ja ulu­biona potrawa?

Ja­kiego rodza­ju mu­zyki słuchasz?

W czym in­spi­rac­ji swo­jej szukasz?

Co myślisz? Co czujesz?

Na­pisz cze­go potrzebujesz?

Ja­ki jest Twój pogląd na życie?

Zdej­mij z siebie wnętrza okrycie.

Co za dob­re, a co za złe uważasz?

Ja­kich ludzi sza­cun­kiem obdarzasz?

Ja­kie cechy Cię w nich ujmują?

Ja­kie zna­jomość z Tobą rujnują?

Ja­kim być mam dla Ciebie,

Byś poczuła się jak w niebie? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 sierpnia 2011, 20:00

Noc i ciem­ność. Wiatr i deszcz. Błys­ki i grzmoty.

Po­dek­scy­towa­nie i strach. Fas­cy­nac­ja i ad­re­nali­na.

Uczu­cie nad­ciągające­go przeznaczenia.

Idę i cze­kam, aż któraś z błys­ka­wic tra­fi właśnie mnie... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 31 lipca 2010, 17:46

Słowo kocham...
W dniu dzi­siej­szym tak bar­dzo po­pular­ne, aż wypaczone...
Używa­ne na codzień, niczym prze­ryw­nik, prze­cinek ty­pu k..wa...
A prze­cież po­win­no prze­nosić góry, od­wra­cać wszys­tko o sto osiem­dziesiąt stopni...
Gdzie się podziała je­go siła???
Gdzie je­go daw­na moc??? 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 lipca 2010, 19:44

mam czar­na duszę...
a naj­gor­sze jest to, że zda­je so­bie z te­go sprawę i jest mi z tym dobrze... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 lipca 2010, 01:10

Noc to piękna pora.
Rozpływać się w mroku..
Słyszeć, a nie widzieć...
A na końcu to cu­dow­ne brzmienie ciszy,
nieziemskie.... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 lipca 2010, 21:12

mam tyl­ko jed­no marzenie:

gdy przyj­dzie mój czas i będzie się trze­ba pożeg­nać z tym światem...
chciałbym nie mieć wo­bec ni­kogo długów...
a u bo­ku mieć osobę, którą kocham...
po pros­tu odejść ja­ko szczęśli­wy człowiek, który sam so­bie może spoj­rzeć w oczy... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 lipca 2010, 16:30

Czymże jest miesiąc, wo­bec tych wszys­tkich lat, które już przeżyliśmy???

Ale jak go przet­rwać bez oso­by, która jest dla Ciebie wszystkim??? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 20 lipca 2010, 19:30

ot­rzy­muje ciosy od ludzi, życia, losu...

pier­wszy, dru­gi, trze­ci i kolejne...

i kiedy będę już leżał

czołem do­tykając ziemi,

myślisz, pogrążony w roz­paczli­wej agonii...

od­rodzę się na no­wo niczym fe­niks z popiołów...

sil­niej­szy niż kiedykolwiek...

i nikt i nic nie sta­nie mi już na drodze... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 lipca 2010, 16:04

chciałbym żeby czas się zatrzymał,
a ten dzień nig­dy się nie skończył... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 17 lipca 2010, 17:00

cossus

cossus

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność